kontaktbox


Ogólne warunki handloweOgólne warunki handlowe firmy Natura Vitalis Spółka z o.o.

§ 1 Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki handlowe są podstawą i częścią składową wszystkich umów dotyczących dostarczenia i sprzedaży towarów zawartych pomiędzy nami,

firma Natura Vitalis Spółka Z o.o.

Zarząd: Frank Felte

ul. Ołowiana 9
53-434 Wrocław

Tel.: +48 (0)71 7994930
Fax: +48 (0)71 7924039
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP:  692-22-62-740
Regon: 390776698
Nr. KRS 0000178887

zwana dalej „Natura Vitalis“ ,

a prywatnymi zamawiającymi lub kupującymi (użytkownicy) jak też zarobkującymi klientami lub klientami (klienci).

Użytkownikami są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych osoby fizyczne, z którymi Natura Vitalis nawiązuje kontakt handlowy, nie będący dla tych osób źródłem zarobkowania, ani który nie jest związany z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

Zarobkującymi klientami są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych osoby fizyczne, podmioty gospodarcze lub działające na mocy prawnej spółki osobowe, z którymi zostaje nawiązany stosunek handlowy, będący źródłem zarobkowania lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Zamawiającymi są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych zarówno użytkownicy, jak i przedsiębiorcy.

Prosimy o przyjęcie do wiadomości, iż sprzeczne z powyżej ustalonymi albo odbiegające od ustalonych warunki dla zamawiającego mogą zostać uznane tylko w wówczas, jeśli zostały wyraźnie przyznane konkretnemu kontrahentowi.

Niniejsze warunki handlowe odnoszą się do wszystkich przyszłych działań handlowych pomiędzy Natura Vitalis a zamawiającymi, chyba, że zostanie wcześniej ustalone, iż w konkretnym przypadku obowiązują nowe lub inne ustalenia.

§ 2 Zawarcie umowy

Wszystkie oferty Natura Vitalis są bez zobowiązania. Produkty Natura Vitalis są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.

Dokonując zamówienia towaru, zamawiający potwierdza chęć jego nabycia od Natura Vitalis na niniejszych warunkach handlowych. Natura Vitalis jest upoważniona przyjąć ofertę zamówienia w przeciągu dwóch tygodni od jego nadejścia. Przyjęcie może nastąpić pisemnie lub poprzez zaopatrzenie zamawiającego w towar.

W przypadku zamówienia droga elektroniczną, Natura Vitalis niezwłocznie potwierdzi nadejście zamówienia. Potwierdzenie nadejścia zamówienia nie jest jeszcze wiążącym przyjęciem zamówienia. Potwierdzenie nadejścia zamówienia może być związane z przyjęciem zamówienia.

Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i punktualnego zaopatrzenia w towar przez dostawce. Ma to miejsce w przypadku, gdy niedostarczenie dostawy wynika z winy producenta.

W przypadku, gdy świadczenie nie może zostać zrealizowane z braku towaru, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Zwrot kwoty zamówienia – w razie jej wcześniejszego wpłynięcia – nastąpi oczywiście bezzwłocznie.

Jeśli zamówienie odbywa się droga elektroniczna, tekst umowy jest przechowywany przez Natura Vitalis i może być przesłany na życzenie klienta wraz z niniejszymi warunkami handlowymi pocztą mailową.

§ 3 Dostawa / Czas dostarczenia towaru

Termin dostawy czy czas dostarczenia towaru, ustalone jako wiążące lub niewiążące, powinny być podane pisemnie. Prosimy o wyrozumiałość, iż wszystkie terminy i/lub czas dostaw są z zasady niewiążące, chyba, ze termin i czas dostawy został wyraźnie określony jako wiążący.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokładamy starań, aby termin dostarczenia przesyłki nie przekraczał 10 dni roboczych. Przy towarze o dużej objętości upoważniony przez Natura Vitalis spedytor lub dostawca skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia terminu dostawy.

Jeśli nie został ustalony konkretny termin i czas dostawy, obowiązuje tutaj przyjęty w Natura Vitalis czas dostawy w ciągu 30 dni roboczych.

§ 4 Ceny / Warunki płatności

Jeśli oferta i potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej, obowiązującymi cenami są ceny „firmowe” Natura Vitalis. Podatek VAT jest zawarty w cenie towaru i będzie wyszczególniony na wystawionej fakturze, podobnie jak koszty przesyłki.

Przy podawanych w Internecie cenach i wysokościach rabatów podanych w prospektach i pismach reklamowych zastrzega się możliwość zaistnienie pomyłki. Wszystkie oferty Natura Vitalis są niewiążące. Wszelkie ustalenia powinny zasadniczo być podawane pisemnie.

Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej są pomniejszone o zawarty w nich niemiecki podatek obrotowy: wszelkie typowe dla danego kraju opłaty związane ze sprowadzeniem towaru i opłaty celne są uiszczane przez zamawiającego.

Odciągnięcia tytułem skonto muszą zostać wcześniej wyraźnie ustalone.

Jeśli nie zostało ustalone inaczej, płatność za zamówiony towar jest do uiszczenia z nadejściem zamówienia. Zamawiający może dokonać płatności poprzez odciągniecie środków z konta lub przekazem bez dodatkowych opłat; firma jest zasadniczo zobowiązana do przesłania zamówionego towaru po otrzymaniu płatności.

W przypadku wysłania przez nas towaru przed otrzymaniem płatności za niego, pozostaje on prawnie naszą własnością do czasu całkowitej zapłaty.

W przypadku zaistnienia opóźnień w dokonaniu płatności, zamawiającemu zostaną naliczone prawnie ustalone odsetki, mianowicie w wysokości 5% w przypadku użytkowników i w wysokości 8% w przypadku przedsiębiorców. Natura Vitalis zastrzega sobie prawo podniesienia kosztów opóźnienia płatności.

Prawo do wzajemnych roszczeń przysługuje zamawiającemu jedynie wtedy, jeśli jego zarzuty zostaną potwierdzone prawnie, są bezsporne lub uznane przez nas. Prawo zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności przysługuje zamawiającemu jedynie wówczas, gdy jego roszczenie opiera się na takim samym stosunku umowy.

§ 5 Przeniesienie ryzyka

Ryzyko przypadkowej straty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dopiero wraz z przekazaniem towaru. Przekazania ma miejsce również wtedy, gdy kupujący zwleka z przyjęciem towaru.

W przypadku przesłania przez Natura Vitalis towaru na życzenie klienta w inne miejsce niż siedziba firmy, przeniesienie ryzyka na zamawiającego następuje skoro tylko Natura Vitalis przekaże towar spedytorowi lub innej osobie czy instytucji zajmującej się przesyłaniem towarów.

§ 6 Gwarancja

Natura Vitalis jest zobowiązana dostarczyć zamawiającemu towar wolny od jakichkolwiek wad w tytule rzeczowym i prawnym. Produkty Natura Vitalis są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.

W przypadku wystąpienia wady rzeczowej, rekompensata roszczenia ogranicza się najpierw do uzupełnienia braków. Jeśli zamawiający jest przedsiębiorca, Natura Vitalis udziela rękojmy poprzez uzupełnienie braków lub zastępczą przesyłkę według własnego wyboru. Jeśli zamawiający jest użytkownikiem, ma prawo dokonać wyboru co do uzupełnienia przesyłki lub do przesyłki zastępczej. Jeśli zamawiający jest klientem zarobkującym, wyżej wymienione prawo rękojmy przysługuje wyłącznie Natura Vitalis.

Zadane przez zamawiającego lub oferowane przez Natura Vitalis uzupełnienie przesyłki następuje w stosownym terminie; zasadniczo oznacza to dostarczenie uzupełnienia w przeciągu 20 dni roboczych. Natura Vitalis ma jednakże prawo odmówić wybranej formy rekompensaty, jeśli jest ona nieproporcjonalna do kosztów lub jeśli jest inna możliwość uzupełnienia przesyłki bez narażania zamawiającego na znaczna szkodę.

Jeśli uzupełnienie przesyłki nie byłoby możliwe, zamawiający może żądać obniżenia wyrównania (redukcji) lub unieważnienia sprzedaży (odstąpienie). Prawo odstąpienia nie przysługuje zamawiającemu w przypadku znikomych sprzeczności z umową lub w przypadku nieznacznych wad.

Zamawiający powinien powiadomić pisemnie Natura Vitalis o stwierdzonych wadach towaru w ciągu dwóch miesięcy, załączając fakturę lub pokwitowanie. W przypadku zamawiających przedsiębiorców reklamacja jakościowa powinna nastąpić niezwłocznie. W jakim terminie ma to nastąpić decyduje tutaj poinformowanie przysłane do Natura Vitalis. Jeśli zamawiający zaniedba poinformowania, gwarancja wygasa w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady, względnie w przypadku zarobkujących klientów po upływie ustawowego terminu reklamacji, jeśli Natura Vitalis nie można zarzucić rozmyślnego spowodowania wady. Obowiązek przeprowadzenia dowodów na stwierdzenie wady przypada zamawiającemu. Jeśli zamawiający został skłoniony do zakupu rzeczy wskutek niedokładnych wypowiedzi producenta, przypada mu obowiązek przeprowadzenia dowodów dotyczących decyzji zakupu.

Jeśli klient po nieudanym uzupełnieniu przesyłki wybiera odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub fizycznej, nie przysługuje mu prawo do roszczenia o odszkodowanie.

W przypadku, gdy klient po nieudanym uzupełnieniu przesyłki wybiera odszkodowanie, towar pozostaje u zamawiającego, jeśli mu to odpowiada. Odszkodowanie ogranicza się do wyrównania różnicy pomiędzy ceną zakupu a wartością wybrakowanej rzeczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy naruszenie umowy zostało spowodowane przez Natura Vitalis rozmyślnie. Pozostałe roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków pozostają nienaruszone.

Termin obowiązywania gwarancji dla przedsiębiorców wynosi rok od dostarczenia towaru. Dla użytkowników termin przedawnienia upływa po dwóch latach od dostarczenia przesyłki. Przy rzeczach używanych okres przedawnienia wynosi rok od dostawy towaru.

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli klient nie wykazał firmie Natura Vitalis ewidentnej wady towaru w przewidzianym terminie (por. wyodrębnienie 4 niniejszych ustaleń).

Należy wziąć pod uwagę, iż przy produktach Natura Vitalis chodzi o produkty pochodzenia naturalnego, wiec charakterystyczna jest dla nich ograniczona długość okresu przydatności. Produkty te powinny być przez zamawiającego przechowywane zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu oraz w możliwie w suchym i chłodnym miejscu.

Gwarancje odnoszą się zasadniczo na rzeczy zagwarantowane przez producenta towaru, jeśli nie zostało przez Natura Vitalis ustalone inaczej, lub jeśli strony nie dokonały innych ustaleń.

Skoro produkty są sprzedawane z gwarancją producenta, roszczenia kupującego dotyczące tych gwarancji mogą odnosić się wyłącznie przeciwko producentowi i jego warunkom gwarancji.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

W wypadku zajścia niewielkich naruszeń obowiązków odpowiedzialność Natura Vitalis ogranicza się do dających się przewidzieć ze względu na rodzaj towaru bezpośredniej przeciętnej straty. Odnosi się to również do prowadzących działalność gospodarczą dystrybutorów lub współpracowników. Za zamawiające w celach zarobkowych osoby Natura Vitalis nie ręczy w wypadku naruszenia przez nich w nieznacznym stopniu obowiązków wynikających z umowy.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń zamawiającego dotyczących gwarancji na produkt. Ograniczenie odpowiedzialności nie odnoszą się do szkód poniesionych na ciele i zdrowiu przypisywanych Natura Vitalis, ani tez przypadku utraty życia zamawiającego.

Roszczenia zamawiającego tytułem wyrównania szkód z powodu wady produktu ulegają przedawnieniu po roku od dostarczenia towaru. Nie obowiązuje to w przypadku, jeśli zarzuca się Natura Vitalis umyślne postępowanie wbrew woli klienta lub znaczne zadłużenie, jak również w przypadku utraty zdrowia albo życia zamawiającego, jeśli jest to przypisywane Natura Vitalis.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Natura Vitalis aż do chwili całkowitej zapłaty za niego.

Klient jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z towarem. Klient jest zobowiązany używać i stosować produkty ściśle według załączonych wskazówek na opakowaniu.

Aż do chwili całkowitej zapłaty za towar, klient ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Natura Vitalis o dostępie do niego osób trzecich, na przykład w razie zajęcia towaru, albo w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczenia towaru. Podobnie ma obowiązek aż do chwili zapłaty za towar bezzwłocznie zgłosić Natura Vitalis zmianę posiadacza towaru lub o zmianie swojego miejsca zamieszkania.

§ 9 Rezygnacja i zwrot towaru

W przypadku, gdy pomiędzy Natura Vitalis a zamawiającym będącym użytkownikiem zawarta zostaje umowa o zbycie w systemie wysyłkowym, obowiązuje, co następuje:

  • Zamawiający może odwołać swoje zamówienie bez podania przyczyn, oświadczając to pisemnie Natura Vitalis w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i odsyłając go w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
  • W przypadku rezygnacji zamawiający otrzyma w całości zwrot ceny produktu, po tym jak tylko towar zostanie odesłany Natura Vitalis w możliwie nienaruszonym oryginalnym opakowaniu. Klient sam odsyła towar na koszty i ryzyko Natura Vitalis; jednakże przy przesyłkach o wartości do 40€ Natura Vitalis ma w takim wypadku prawo do obciążenia zamawiającego normalnymi kosztami przesyłki zwrotnej, chyba ze dostarczony towar jest wybrakowany.
  • Klient odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Klient powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykle sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on juz być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku klient pokrywa koszty utraty wartości towaru.
  • Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje zamawiającemu w następujących przypadkach: jeśli pomiędzy Natura Vitalis a zamawiającym została zawarta umowa o świadczeniu usług, których wykonanie rozpoczęło się juz przed upływem terminu prawa do reklamacji lub jeśli zamawiający zawarł z Natura Vitalis umowę, o dostarczeniu towaru, sporządzanego na specjalne życzenie zamawiającego i wyraźnie odpowiada jego osobistym potrzebom. Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany. Podobnie ma się rzecz w przypadku, gdy zamówiony towar może szybko ulec zepsuciu, lub gdy minęła data upływu jego przydatności do spożycia.

§ 10 Miejsce wykonania zobowiązania / Właściwość terytorialna sądu

Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością terytorialną sądu jest dla obu stron siedziba firmy Natura Vitalis, o ile nie zostało na drodze prawnej ustalone inaczej.

Do wszystkich umów ma zastosowanie niemieckie prawo. Obowiązuje to również w przypadku, gdy zamawiający ma swoją siedzibę za granicą.

§ 11 Klauzula

Jeśli któreś z wyżej wymienionych ustaleń traci częściowo lub całkowicie moc obowiązującą, inne ustalenia pozostają nienaruszone. W miejsce nieobowiązujących uregulowań działają owe mające moc prawna ustalenia, przyjęte przez obydwie strony.

§ 12 Uwagi końcowe

Ujęte w takiej formie i treści warunki handlowe zostały przez nas przyjęte zgodnie z wymogami prawnymi.

Ponieważ jesteśmy przekonani do naszych produktów i chcielibyśmy mieć tylko zadowolonych klientów, zastrzegamy sobie przywilej traktowania naszych klientów z należnym szacunkiem, jednakże w świetle prawa.

Jeśli z jakichś względów nie byliby Państwo zadowoleni z naszych produktów, możecie się jako nasi klienci zawsze do nas zwrócić, nawet jeśli upłynął ustawowy termin odwołania się lub jeśli w rozumieniu prawa nie produkt nie wykazuje żadnej wady. W ramach dobrze pojętego obopólnego interesu podejmiemy jakieś działania. Skądinąd wiemy, iż pomimo naszych usilnych starań, aby wypełniać nasze zobowiązania możliwie szybko i perfekcyjnie, również z naszej strony mogą pojawić się błędy. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli od razu wyjaśnić sprawę.

Wszystkim naszym klientom życzymy satysfakcji i zadowolenia z naszych produktów.

Natura Vitalis Spółka z o.o.Copyright © 2018 Natura Vitalis z o.o.. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.